Autor:Tănase Gabriel
Profesor matematică

Acte inscriere candidati bac 2012


IV. INSCRIEREA CANDIDATILOR LA EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011

Art.35 - (1) La examenul de bacalaureat se pot inscrie atat candidatii din seria curenta, cat si cei din seriile anterioare, care nu au promovat examenul de bacalaureat.
(2) Elevii romani care au studiat in strainatate se pot inscrie la examenul de bacalaureat numai dupa echivalarea studiilor si promovarea examenelor de diferenta stabilite de MECTS, prin Centrul National pentru Recunoasterea si Echivalarea Diplomelor.
(3) Candidatii proveniti din invatamantul particular autorizat sa functioneze provizoriu se inscriu la centrul de examen desemnat de comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti .
(4) INSCRIEREA candidatilor pentru examenul de bacalaureat se face, prin fisa-tip informatizata, la secretariatele liceelor pe care acestia le-au absolvit, numai in perioada prevazuta in calendarul examenului, dupa cum urmeaza:
a) pentru candidatii din seria curenta, profesorii diriginti intocmesc tabele de inscriere la prima sesiune de bacalaureat, in conformitate cu evidentele din licee. Tabelele cuprind optiunile pentru probele de examen si semnatura elevilor. Odata cu tabelele, profesorii diriginti depun si fisa-tip informatizata, tiparita si semnata de fiecare candidat, in care acesta isi asuma optiunile pentru disciplinele de studiu prevazute pentru probele la alegere, la care doresc sa sustina examenul de bacalaureat.
b) pentru candidatii din anii precedenti si pentru candidatii din seria curenta, in cazul celei de a doua sesiuni, inscrierea se face, in perioada prevazuta de calendarul examenului de bacalaureat, de catre secretariatul unitatii de invatamant pe care candidatii au absolvit-o, pe baza actelor prezentate de acestia (certificat de nastere si, dupa caz, de casatorie, un act de identitate, foaia matricola, adeverinta cu notele la probele pentru care solicita recunoasterea notelor).
c) pentru candidatii din seriile anterioare, in situatia schimbarii domiciliului in alta localitate, mentionata ca atare in buletinul/cartea de identitate, candidatii se pot inscrie pentru a sustine bacalaureatul la o unitate de invatamant de acelasi profil, stabilita de comisia de bacalaureat judeteana din judetul in care se afla noul domiciliu al candidatului. In afara acestei situatii, inscrierea in alt judet este permisa numai cu aprobarea Comisiei Nationale de Bacalaureat, in urma unei cereri motivate si insotite de documente doveditoare, transmise la Directia Generala Educatie Si Invatare pe Tot Parcursul Vietii.


Art.36 (1) Candidatii care au participat si au fost respinsi la sesiuni anterioare de bacalaureat organizate incepand cu anul 2003 si care solicita recunoasterea unor probe promovate in aceste sesiuni, vor prezenta la inscriere si o adeverinta, eliberata de unitatea de invatamant absolvita, din care sa reiasa rezultatele obtinute la examenul de bacalaureat in sesiunile mentionate. Adeverinta va preciza, pentru fiecare sesiune, disciplina sustinuta si nota obtinuta la fiecare din probe. In cazul in care candidatul nu s-a prezentat la una/la mai multe probe sau a fost eliminat din examen, acest lucru va fi mentionat in adeverinta. Adeverinta va fi semnata de directorul si de secretarul unitatii de invatamant absolvite si va purta stampila acesteia.
(2) Recunoasterea probelor promovate in sesiunile anterioare anului 2010 se face in conformitate cu prevederile alin. (1), dupa cum urmeaza:
a) proba orala de limba si literatura romana se echivaleaza cu proba A. de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana;
b) proba orala de limba si literatura materna se echivaleaza cu proba B. de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna, in cazul elevilor care au urmat studiile liceale intr-o limba a minoritatilor nationale;
c) proba orala sustinuta la una din limbile moderne de circulatie internationala studiate in liceu se echivaleaza cu proba C. de evaluare a competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala studiata in liceu;
d) proba scrisa la limba si literatura romana se echivaleaza cu proba E.a) proba scrisa la limba si literatura romana;
e) proba scrisa la limba si literatura materna se echivaleaza cu proba E.b) proba scrisa la limba si literatura materna;
f) proba scrisa sustinuta in sesiunile anterioare anului 2010 la oricare din probele d), e) sau f), la matematica, respectiv istorie, se echivaleaza cu proba E.c), definita conform prezentei metodologii;
g) proba scrisa sustinuta la una din disciplinele fizica, chimie, biologie, informatica, respectiv geografie, filozofie, logica si argumentare, economie, psihologie si sociologie in cadrul probelor d), e) sau f) din sesiunile anterioare anului 2010 se echivaleaza cu proba E.d), definita conform prezentei metodologii.
(3) Recunoasterea probelor mentionate la alin. (2) f) si g) promovate in sesiunile anterioare anului 2010 se face doar daca disciplinele sustinute coincid cu disciplinele pe care absolventii promotiei 2011 au dreptul sa le sustina in cadrul examenului de bacalaureat 2011, in conformitate cu filiera, profilul si specializarea absolvite.
(4) Pentru absolventii din seriile anterioare anului 2010, carora le-a fost echivalata proba orala promovata la limba si literatura romana, limba si literatura materna sau la limba moderna nu se elibereaza certificatul care atesta nivelul de competenta lingvistica.
(5) Candidatii care au participat si au fost respinsi la sesiunile de bacalaureat organizate in anul 2010 pot solicita recunoasterea probelor de evaluare a competentelor lingvistice si digitale si a probelor scrise sustinute in aceste sesiuni. Pentru acesti candidati, in adeverinta mentionata la alin.(1) vor fi precizate si rezultatele obtinute la aceste probe.

Art.37 - (1) Recunoasterea unora dintre probele promovate in sesiunile anterioare, pentru sesiunea curenta, este conditionata de solicitarea scrisa de recunoastere a probelor promovate in sesiunile mentionate la Art. 4., care se face in momentul inscrierii pentru una dintre sesiunile anului 2011. Candidatii vor preciza in fisa de inscriere probele si disciplinele corespunzatoare la care doresc sa li se recunoasca rezultatele obtinute in sesiunile mentionate la Art. 4. In fisa de inscriere se specifica, de asemenea, probele pe care solicita sa le sustina, respectiv disciplina pe care doresc sa o sustina la fiecare proba, precum si tipul de subiect pentru disciplina respectiva.
(2) Nedepunerea cererii de recunoastere a uneia dintre probele promovate intr-o sesiune conduce la prescrierea dreptului de a solicita recunoasterea notei initiale. In cazul in care candidatul a sustinut, in sesiuni succesive, aceeasi proba, la o eventuala noua cerere de recunoastere a probei respective, i se va recunoaste ultima nota obtinuta la aceasta proba.

Art.38 Directorii unitatilor de invatamant liceal centralizeaza optiunile candidatilor din seria curenta si transmit situatia comisiilor de bacalaureat judetene/a municipiului Bucuresti pana la data de 29 aprilie.

Art.39 - (1) Dupa incheierea anului scolar, comisia de bacalaureat din unitatea de invatamant liceal actualizeaza tabelele de inscriere, prin eliminarea candidatilor corigenti, repetenti, cu situatia neincheiata, exmatriculati, prin consemnarea eventualelor schimbari de optiuni pentru probele scrise.
(2) Documentele de inscriere pentru examenul de bacalaureat, atat pentru candidatii din seria curenta, cat si pentru cei din seriile anterioare se depun la centrul de examen la care este arondata unitatea de invatamant, de catre directorul si secretarul acesteia, conform unei programari stabilite de comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti.
(3) Documentele de inscriere pentru prima sesiune a examenului de bacalaureat se transmit, in termen de trei zile de la incheierea cursurilor, semnate si stampilate de director, centrului de examen la care scoala este arondata. De corectitudinea datelor transmise centrului de examen, raspunde directorul unitatii de invatamant la care candidatii au absolvit cursurile liceale.
(4) Pentru a doua sesiune de bacalaureat, inscrierea candidatilor se face conform calendarului examenului. Pentru elevii de clasa a XII-a/a XIII-a, care sustin examene de corigenta, se va stabili, in graficul corigentelor, o zi speciala de inscriere pentru sesiunea a doua de bacalaureat.
Adauga un comentariu
Nume:
Comentariu:
Verificare antispam:
Vezi celelalte comentarii (0)

Ultimele descarcari de pe site-ul variante-mate.ro
Harta site | Reclama pe site